ShapeUp Convention

16.02.2019 // SIO ATHLECTICA, OSLO

ShapeUp Convention Kickstart – Challenge Edition

ShapeUp invi­te­rer deg til en helt rå trenings­dag med påfyll for både hode og krop­pen! Den­ne gan­gen lager vi en «Chal­len­ge edition» – der vi øns­ker å få deg ut av kom­fort­so­nen. Du kan blant annet del­ta på ShapeUp Men­tal Chal­len­ge, Pool dan­cing, Cross­fit, Hip hop, Mind­fullness og lære deg ShapeUp Dan­sen!

Å kom­me seg ut av kom­fort­so­nen hand­ler ikke kun om pre­sta­sjon og råskap, men å fak­tisk tør­re å utford­re seg selv til å prø­ve noe nytt, strek­ke seg enda litt leng­re eller å la seg for­føre inn i en ukjent mind­fullness-ver­den. Hva din utford­ring er blir opp til deg, men vi i ShapeUp lover å gjø­re alt vi kan for at du skal tør­re og la deg bli utfordret.

Nyhet:
Pre-convention 15. februar!

Treningspodden

Øns­ker du eks­tra påfyll for hodet og en hyg­ge­lig opp­ladning til Con­ven­tion, kan du bli med oss på ShapeUp Pre-Con­ven­tion.

Tid: Fre­dag 15/2 kl. 18–21
Sted: Nydals­vei­en 12 i Oslo.

Program ShapeUp Pre-Convention

  • Fore­dra­get Men­tal Styrke­tre­ning med men­tal tre­ner Cecilie Ystenes (60 min.)
    Cecilie er men­tal tre­ner og Pia See­bergs vik­tigs­te lære­mes­ter innen men­tal tre­ning.
  • Panel­debatt med kjen­te trenings­profiler, ledet av redaksjons­sjef Hanna Sun­dquist.
    Pane­let sva­rer på for­hånds­inn­sendte spørsmål/utfordringer.
  • Trenings­podden Live, Pia See­berg og Sil­je Thor­stensen.
  • Lett ser­ve­ring og ming­ling med kjen­te trenings­profiler.

Bil­let­ter:
Kom­bi-bil­lett ShapeUp Con­ven­tion + Pre-Con­vento­in kr 899
Kun bil­let til Pre-Con­ven­tion kr 300

Kjøp bil­lett her!

Billetter

EARLYBIRD PRIS TIL 31. DESEMBER

Ear­ly­bird Shape Up Con­ven­tion kr. 599
Ear­ly­bird Shape Up Con­ven­tion + PreCon­ven­tion kr. 899

Ordi­næ­re bil­lett­pri­ser fra 1. janu­ar 2019:
ShapeUp Con­ven­tion kr. 799
ShapeUp Con­ven­tion + PreCon­ven­tion kr. 1.099

KJØP BILLETT NÅ!!

Gruppepris (fra 1.januar 2019)

25% rabatt på ordi­nær bil­lett­pris for bestil­ling til min. 10 per­soner. Rabat­ten gjel­der fra 1. janu­ar og kan ikke kom­bi­ne­res med and­re til­bud.

Du kan beta­le med VIPPS og kort som pri­vat­per­son, og giro (sen­des på e-post) der som du bestil­ler for grup­pe / bedrift.

Slik gir du Shape Up Convention i gave!

1. Kjøp bil­lett og regist­rer kjø­pet med din egen kon­takt­in­for­ma­sjon. Du vil da mot­ta en ordre­be­kref­tel­se på e-post.

2. Last ned gave­kort som PDF her.

3. Send en e-post til shapeupevent@egmont.com og opp­gi ordre­num­mer, og kon­takt­in­for­ma­sjon til mot­ta­ker, samt dato­en gaven gis bort. Vi vil da end­re kon­takt­in­for­ma­sjo­nen og sen­de ny ordre­be­kref­tel­se til mot­ta­ker.

KJØP BILLETT I GAVE NÅ!

Program

Time­plan og time­beskrivelser blir lagt ut i løpet av janu­ar 2019.

Instruktører

Kontakt

Alle spørs­mål ved­rø­ren­de arran­ge­men­tet kan ret­tes til: shapeupevent@egmont.com

E-post besva­res kun hver­da­ger mel­lom kl. 08.00–16.00.

Ønsker du å være sponsor på ShapeUp Convention?

Kon­takt vår spon­sor­an­svar­lig Line Greipsland: line.elvia.greipsland@egmont.com
mob. 95 96 34 96