ShapeUp Convention

NORGESTURNÉ 2019

Tromsø31. aug

Stavanger7. sept

Oslo14. sept

Bergen12. okt

Trondheim26. okt

Shape Up Convention Norgesturné 

Shape Up Con­ven­tion er årets mor­soms­te trenings­dag for alle som er glad i tre­ning og en aktiv livs­stil, og arran­ge­res av Nor­ges størs­te tre­nings­ma­ga­sin Shape Up. Vårt mål er å gi deg inspi­ra­sjon og ny kunn­skap til egen tre­nings­hver­dag, og en real svette­fest sam­men med oss og lan­dets frems­te instruk­tø­rer og fore­drags­hol­de­re.

Høs­ten 2019 leg­ger vi på nytt ut på Nor­ges­tur­né og besø­ker hele fem byer i Nor­ge ila. sep­tem­ber og okto­ber. Du møter blant annet redaksjons­sjef i Shape Up Hanna Sun­dquist, Pia See­berg og Sil­je Thor­stensen fra Trenings­podden, Sølve Sund­re­ha­gen, Eva Katri­ne Thom­sen, og Shape Ups ambas­sa­dø­rer. Følg med i pro­gram­met hvil­ke pro­fi­ler som er med i de uli­ke byene.

Turné­lis­ten 2019:

31. august Tromsø, Kraft Sports­sen­ter
7. sep­tem­ber: Stav­an­ger, SiS Sports­sen­ter
14. sep­tem­ber: Oslo, Sio Athle­ti­ca
12. okto­ber: Ber­gen. Sam­men
26. okto­ber: Trond­heim, Drag­voll ldretts­sen­ter

Se våre Face­bo­ok-even­ter for mer infor­ma­sjon.

Billetter

EARLYBIRD BILLETT KR 599

Ear­ly­bird-bil­let­ter gjel­der de førs­te 100 påmeld­te i Tromsø, Stav­an­ger og Trond­heim, og de førs­te 200 påmeld­te i Oslo og Ber­gen.

 

ORDINÆR BILLETT KR 799

 

BILLETT FOR SHAPE UP / EGMONT ABONNENTER KR 699

 

GRUPPEPRIS 25% RABATT

25 % rabatt på ordi­nær bil­lett­pris for bestil­ling til min. 10 per­soner. Rabat­ten kan ikke kom­bi­ne­res med and­re til­bud. Gjel­der ikke på ear­ly­bird bil­lett. 

KLIKK PÅ DIN BY FOR Å KJØPE BILLETTER

Tromsø31. aug

Stavanger7. sept

Oslo14. sept

Bergen12. okt

Trondheim26. okt

Program

Last ned time­plan

Last ned time­beskrivelser

Last ned time­plan

Last ned time­beskrivelser

Last ned time­plan

Last ned time­beskrivelser

Last ned time­plan

Last ned time­beskrivelser

Last ned time­plan

Last ned time­beskrivelser

Bli med Shape Ups instruk­tø­rer på inspi­re­ren­de og moti­ve­ren­de trenings­timer i din by. Dis­se time­ne kom­mer:

  • Neri­kjel­lern med Hanna Sun­dquist
  • X‑Fit med Pia See­berg
  • Dan­ce Your Ass Off med Sølve Sund­re­ha­gen
  • Vinya­sa Yoga for runners med Sil­je Thor­stensen
  • Fore­drag med Pia: Hvor­dan bli din i egen PT – i prak­sis!
  • Soma Move med Eva Katri­ne Thom­sen
  • ++

Shape Up Instruktør-crew

Celsius
Skyr
Ali Kaffe

Spørsmål

Alle spørs­mål ved­rø­ren­de arran­ge­men­tet kan ret­tes til: shapeupevent@egmont.com

E‑post besva­res kun hver­da­ger mel­lom kl. 08.00–16.00.

Ønsker du å være sponsor på Shape Up Convention?

Kon­takt vår spon­sor­an­svar­lig Line Greipsland: line.elvia.greipsland@egmont.com
mob. 95 96 34 96