ShapeUp Convention

16.02.2019

SIO ATHLETICA // TRIMVEIEN 4 // 0372 OSLO

ShapeUp Convention Kickstart – Challenge Edition

ShapeUp invi­te­rer deg til en helt rå trenings­dag med påfyll for både hode og krop­pen! Den­ne gan­gen lager vi en «Chal­len­ge edition» – der vi øns­ker å få deg ut av kom­fort­so­nen. Du kan blant annet del­ta på ShapeUp Men­tal Chal­len­ge, Cross­fit, Hip hop, Soma Mind og lære deg ShapeUp Dan­sen!

Å kom­me seg ut av kom­fort­so­nen hand­ler ikke kun om pre­sta­sjon og råskap, men å fak­tisk tør­re å utford­re seg selv til å prø­ve noe nytt, strek­ke seg enda litt leng­re eller å la seg for­føre inn i en ukjent mind­fullness-ver­den. Hva din utford­ring er blir opp til deg, men vi i ShapeUp lover å gjø­re alt vi kan for at du skal tør­re og la deg bli utfordret.

Billetter

Ordinær billett kr 799 

KJØP BILLETT NÅ!

 

Gruppepris ved påmelding av min. 10 personer — 25% rabatt

25 % rabatt på ordi­nær bil­lett­pris for bestil­ling til min. 10 per­soner. Rabat­ten kan ikke kom­bi­ne­res med and­re til­bud.

Du kan beta­le med VIPPS og kort som pri­vat­per­son, og giro (sen­des på e-post) der som du bestil­ler for grup­pe / bedrift.

 

Slik gir du Shape Up Convention i gave!

1. Kjøp bil­lett og regist­rer kjø­pet med din egen kon­takt­in­for­ma­sjon. Du vil da mot­ta en ordre­be­kref­tel­se på e-post.

2. Last ned gave­kort som PDF her.

3. Send en e-post til shapeupevent@egmont.com og opp­gi ordre­num­mer, og kon­takt­in­for­ma­sjon til mot­ta­ker, samt dato­en gaven gis bort. Vi vil da end­re kon­takt­in­for­ma­sjo­nen og sen­de ny ordre­be­kref­tel­se til mot­ta­ker.

KJØP BILLETT I GAVE NÅ!

Instruktører

Skyr
Polar
THORN++fit
Celsius

Kontakt

Alle spørs­mål ved­rø­ren­de arran­ge­men­tet kan ret­tes til: shapeupevent@egmont.com

E-post besva­res kun hver­da­ger mel­lom kl. 08.00–16.00.

Ønsker du å være sponsor på ShapeUp Convention?

Kon­takt vår spon­sor­an­svar­lig Line Greipsland: line.elvia.greipsland@egmont.com
mob. 95 96 34 96